Đường Nét Điêu Khắc

Ý TƯỞNG:

Lấy ý tưởng từ những tác phẩm điêu khắc trên gỗ của các nghệ nhân.